خطای ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

اگر سایت شما دارای ssl باشد و از سرویس cloudflare استفاده کنید ممکن است خطای ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH را در هنگام باز کردن سایت مشاهده کنید برای حل این مشکل باید ssl درون cloudflare را روی full قرارداده و در تب edge certificate مقدار  Universal SSL را فعال نمایید.

install gitlab in centos 7

sudo yum install -y curl policycoreutils-python openssh-server
sudo systemctl enable sshd
sudo systemctl start sshd

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo systemctl reload firewalld


sudo yum install postfix
sudo systemctl enable postfix
sudo systemctl start postfix

curl -s https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.rpm.sh | sudo bash


sudo EXTERNAL_URL="https://vc.webine.ir" yum install -y gitlab-ce


-----------------

yum install epel-release -y
yum install certbot -y
gitlab-ctl reconfigure
در این مرحله باید ssl lets'encrypt دانلود شود 

nano /etc/gitlab/gitlab.rb

خط زیر را از کامنت خارج کن (به شرطی که در مسیر /etc/gitlab/ssl همنام دامنه شما *.crt , *.key ایجاد شده باشد. با دستور find / -name *.crt میتوان مسیر ssl های همنام دامنه را پیدا کنید معمولا در /etc/gitlab/ssl قرار میگیرد
 

nginx['ssl_certificate'] 


*********


در صورتی که تصمیم دارید gitlab را به cloudflare متصل کنید باید به جای استفاده از آدرس از ip استفاده شود

و برای تغییر آدرس git های قبلی در لوکال از دستور زیر استفاده شود

git remote set-url origin git@IP_ADDRESS:development/pro.git

نصب سورس گاردین در centos 7 و دایرکت ادمین

mkdir /usr/src/loader
cd /usr/src/loader

wget http://www.sourceguardian.com/loaders/download/loaders.linux-x86_64.tar.gz

tar xzf loaders.linux-x86_64.tar.gz

جهت نصب باید نسخه مورد نظر را به مسیر extention کپی کنید

cp ixed.7.3.lin /usr/local/php73/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20181012

پیدا کردن مسیر extention

/usr/local/php73/lib/php/extensions/

با زدن ls میتوان پوشه هایی با نام هایی شبیه به no-debug-non-zts-20181012 ببینید

لازم است ixed.7.3.lin را به مسیر زیر کپی کنید

cp ixed.7.3.lin /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20181012

سپس دز php.ini مقدار extension=ixed.7.3.lin اضافه شود

لازم است که در php.ini مطابق هر نسخه extention نصب شده اضافه گردد

جهت پیدا کردن فایل php.ini

php -i | grep php.ini

در آخر باید http را ریست کنید

sudo systemctl restart httpd.service